மறைந்தார் மரடோனா – ரசிகர்களின் நினைவில் வாழ்கிறார்!

“அவர் நம்மை விட்டு போய் விட்டார், ஆனாலும் போகவில்லை, ஏனென்றால் டியெகோ அழிவில்லாதவர்”